פדיון נפש – טופס לכתיבת מכתב לרבי

כתיבת מכתב לרבי 

בזמנים מסוגלים נהוג לשלוח לרבי מכתב שקיבל את התואר ‘פדיון נפש’ (“פ”נ” בראשי תיבות)
כיום מקובל לשלוח את השמות והבקשות לברכה אצל ציון הרבי מליובאוויטש באוהל הקדוש בניו יורק.


מתי צריך לעשות פדיון נפש?

את המכתב נוהגים החסידים לכותבו בעתים חשובים של השנה כגון ביום ההילולא של הצדיק, ובערב ראש השנה לבקשת ברכה עבור השנה הבאה לטובה.
המכתב הינו ביטוי לקשר האישי השורר בין החסיד לרבו ומידת הרצינות בה מתייחס לתוכן הנכתב. משכך, נהגו החסידים לאורך כל הדורות להקפיד במאוד על תהליך כתיבת מכתב זה.

 

פדיון נפש ערב ראש השנה

אחד הזמנים המיוחדים והמרכזיים בהם נוהגים לכתוב מכתב ייחודי זה, הוא בערב ראש השנה. בזמן זה מבקש כל אחד להזכיר את עצמו בפני הרבי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בכל המצטרך לו. בגשמיות וברוחניות.
הנהגות בכתיבת פ”נ
כתיבת הפ”נ והשמות לברכה נעשית מתוך רצינות רבה וכובד ראש. לשם כך נוהגים קודם הכתיבה להקפיד על נטילת ידים, ונתינת תרומה לצדקה.
כמו כן ראוי שהכותב יחליט ויקבל על עצמו קבלה טובה או הידור נוסף באחד משלושת התחומים: תורה, תפילה וצדקה.

 להורדת המכתב לרבי כקובץ  > לחץ כאן <

ב”ה

ערב ראש השנה –  ה’תשפ”ד

 

פדיון נפש

אנא לעורר רחמים רבים עבורנו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, לנחת יהודי אמיתי, לבריאות הנכונה ופרנסה טובה ובכולם רויחי, ושנזכה כבר שבעם ישראל תשרה אהבת ואחדות ישראל – שהיא הכלי ל”ברכנו אבינו (כאשר) כולנו כאחד”.
אנא להפיל תחינה לפני ריבון העולמים, עבורינו ועבור כלל ישראל בארה”ק ובעולם כולו שנצא כבר מאפילה לאור גדול, ונראה בגלוי הברכה שה’ אלוקינו אל יעזבנו ואל יטשנו, ולשונאי ישראל תהיה מפלה גדולה, ומתוך שמחה וטוב לבב נזכה בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו, לצעוד בגאון יעקב לגאולה האמיתית והשלימה ע”י משיח צדקנו שיבוא ויגאלנו ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ מיד ממש. 

 

שם שם האם ברכה עבור