משיח עכשיו!

הרבי מליובאוויטש קרא לכל יהודי להתכונן לקראת הגאולה הקרובה על-ידי לימוד והכרה של הנושא, תפילה לזירוזה ולקיצור ’חבלי המשיח’, מוּדעות לעובדת היותנו בימים של ערב הגאולה, ובעיקר – תוספת בתורה, במצוות ובמעשים טובים.

מוּדעות נפשית

פשוט להיות מוכנים לכך, לחשוב על כך, להרגיש כפי שצריך להרגיש בתקופה כה מופלאה.

ציפייה דרוכה

עצם הציפייה לבוא הגאולה – מזרזת אותה. אם המשיח מתמהמה – אנו מגבירים את ציפייתנו לבואו. אנו יודעים ומאמינים שהגאולה קרובה-קרובה, ועלינו להתמלא ציפייה ותקווה.

עיון בנושאי הגאולה

ללמוד ולהכיר את הנושאים של ביאת המשיח והגאולה. עכשיו, לקראת הגאולה, עלינו ללמוד את המקורות הדנים בסוגיות אלה, כדי שנדע לקרוא נכון את האירועים המתרחשים סביבנו.

לבקש

גאולת מצרים באה כאשר עם-ישראל זעק אל ה’ וביקש להיגאל. גם אנו צריכים לפנות לקב”ה בתפילה ובבקשה שימהר לשלוח לנו את משיח-צדקנו ולהביא את הגאולה, כי חבל על כל יום שהגאולה מתמהמהת.

מעשים טובים

מי יודע, אולי חסרה רק פעולה טובה אחת שלך, כדי שתבוא הגאולה? עלינו להוסיף במעשים טובים – בין אדם לחברו ובין אדם למקום – מתוך כוונה מיוחדת להחיש את הגאולה. כל מעשה טוב, כל עזרה לזולת, כל פרוטה שתורמים למטרות צדקה, כל הוספה בלימוד תורה ובקיום מצוות וכדומה – מקרבים את הגאולה.